Cuatro claves para un modelo de servicios sociales

pess n

Serían éstas:

a. La universalidad de una innovadora intervención social, toda ella participativa y comunitaria, basada en el conocimiento y en proceso de digitalización.

b. La integración vertical del sistema público de servicios sociales y el reforzamiento de la atención primaria resolutiva para una intervención cada vez más próxima, preventiva y personalizada, capaz de atender a la diversidad de género, generacional, funcional y cultural.

c. La integración intersectorial de los servicios sociales con otras políticas públicas, sociales y económicas, redefiniendo los perímetros sectoriales, contribuyendo a una arquitectura eficiente del bienestar y facilitando la personalización de los itinerarios.

d. La innovación social a la búsqueda de nuevas sinergias en un ecosistema de agentes que potencie la iniciativa solidaria desde el liderazgo público.

Y desarrollándolas un poco:

a. Nueva intervención social

Los procesos de intervención social, cada vez más profesionalizados y de mayor valor añadido, y crecientemente personalizados, participativos, comunitarios y digitalizados, han de ir tomando sustancia y forma reconocibles como médula central y aportación de valor en el ámbito de los servicios sociales, focalizándose de forma eficaz y eficiente sobre el objeto y perímetro escogidos. Procesos de intervención social que, por tanto, cada vez habrán de ser más apreciados por su contribución a la interacción de todas las personas (autonomía para la vida diaria en integración familiar y comunitaria), por más que también tengan un impacto indirecto en los bienes que protegen y promueven otras ramas de la política social (como la salud, el conocimiento, el empleo, el alojamiento o la subsistencia). Procesos de intervención social que habrán de ser cada vez más capaces de actuar en la fragilidad (funcional y relacional) y antes de ella, en clave de prevención y promoción, de carácter poblacional y ecológico.

b. Integración vertical comunitaria

En el modelo de servicios sociales que visualizamos se trata de posibilitar itinerarios sectoriales en los que las personas reciban productos, cuidados, apoyos o, en general, intervenciones con continuidad y proximidad, de modo que sea cada vez más improbable que se les oriente o derive a servicios alejados de su entorno domiciliario y comunitario de procedencia y elección. La integración vertical y primarización del sistema hará que, cada vez más frecuentemente, los programas especializados, más que disponer de servicios específicos para unos u otros perfiles poblacionales, ofrezcan soporte a los servicios generales (preferentemente de carácter digital, domiciliario o en medio abierto), de modo que los productos, cuidados, apoyos o intervenciones de éstos sean cada vez más capaces de atender a las diversidades de género, generacionales, funcionales y culturales presentes en las comunidades y los territorios y a las diversidades de interacciones que constituyen la sostenibilidad autónoma y relacional de la vida cotidiana.

c. Integración y sinergias intersectoriales

La ciaboga en el modelo de servicios posibles requiere un trabajo esforzado de aplicación del modelo de atención integrada intersectorial propugnado por organismos como la OECD, la OMS o la UE, lo que supone ir redibujando las fronteras entre los perímetros sectoriales de los diferentes pilares universales del bienestar (potenciando la universalidad inclusiva y la atención a las diversidades en todos ellos) y aumentando la capacidad conjunta del sistema de bienestar de personalizar los itinerarios intersectoriales con estrategias diferenciadas y adecuadas para cada caso (en orden: facilitación de accesos y transiciones, protocolización de itinerarios, gestión integral de casos o servicios integrados).

d. Innovación pública y social

La propia naturaleza participativa y comunitaria de los servicios sociales, la complejidad social, la aceleración de los cambios, la tradición histórica de presencia y colaboración del sector público y del tercer sector en los servicios sociales y las oportunidades creadas por las tecnologías digitales, entre otros factores, aconsejan trabajar en clave de innovación pública (nuevo liderazgo de los poderes públicos como garantes de derechos y dinamizadores inteligentes de agentes diversos) e innovación social (coproducción y sinergia entre organizaciones solidarias, acción voluntaria, autoorganización comunitaria, emprendimiento social, empleo de calidad, industria tecnológica u otros agentes).

(Contenidos compartidos en el proceso de elaboración del Plan Estratégico de Servicios Sociales de Navarra 2019-2023, que puede descargarse aquí.)

Belaunaldien arteko itun berri bat

aubixa

Zaintza-gizarteari ez litzaioke begiratu behar etsipenezko betebeharra balitz bezala, baizik eta gure burua giza garapenaren I+G+b-ren abangoardian kokatzeko, enpatia bizikidetza eta konpromiso komunitarioaren oinarritzat hartuz, ikuspegi etiko batetik. Kohesio sozialerako ardatz egituratzaile gisa eratzen den xede kolektibo bat, orainaren eta etorkizunaren aldeko borroka baten moduan barneratu beharrekoa eta krisi klimatikoaren aurkako borrokaren ondorioekin parekagarria. Inor kanporatua eta baztertua ez sentitzea ahalbidetzen duen gizarte lagunkoiaren utopia errealitate bihurtzen duena eta zahartzeak dakartzan dementzien erronkak tokirik bila dezan, era naturalean eta ez traumatikoan.

Familiaren babesetik artatze instituzionalizatura, biak uztartzen saiatuz, jauzi egin duen ereduak ozta-ozta dugu nahikoa gaurko erronkei aurre egiteko, eta ezin du bere iraunkortasuna bermatu oso urte gutxira begira. Egunez egun bizi gara, eguneroko gorabeherek baldintzatuta, baina guztiz premiazkoa dugu lainoan zehar ikusteko gai izatea. Alarma sortzen duten datuei erantzuteko gai izatea, adibidez pentsioen gaurko sistemak ozta-ozta iraungo duela hamarkada bat, gaur ezagutzen dugun moduan. Edo baliabide eskuragarriak murriztu egingo direla, ezinbestez, soldaten erosteko ahalmenak ez badu premia sozialen arabera gora egiten, eta bi kotizatzaile erretiratu bakoitzeko baremoa berrorekatzen jarraitzen bada, zerbitzu publikoak finantzatzeko dugun ahalmenaren josturak ezin gehiago tenkatzeraino.

Baina gai ukiezinak zuzentzeko ahalmena ere behar dugu. Eta, zehazki, zaharren eta gazteen arteko bizi-egitasmoen arteko distantzia gero eta handiagoa, belaunaldien arteko itun berri bat bultzatzea saihestezin bihurtzeraino. XXI. mendeari egokitutako kontratu sozial bat, zeinean zaharrak eskarmentu-iturritzat eta gazteak espektatiba-iturritzat hartzea uztartzen diren. Zeinean bizitza aktiboaren zorionez luzatzeak, ahalik eta baldintzarik onenetan, ez lituzkeen oztopatuko ingurumari zail batean zahartzen direnen garapen pertsonalerako aukerak. Zeinean gaztediaren autonomia eta askatasunaren zentzuak ez duen zokoratzen zahartzen direnek ere eskubide bera dutela autonomia eta askatasun horiek babesteko, besteekiko mendekotasunik gabe egin daitekeen punturaino.

Zeinean goikoak eta behekoak zaintzea eta norberaren burua zaintzea uztartu daitezkeen. Zeinean inongo gaztek ez liokeen seme-alabarik izateari uko ekin beharrik izango, aita edo amaz arduratu behar izateagatik; zeinean inongo gurasok ez lukeen sentituko ondorengoak inolako ukazio egitera behartzen duenik, haiei dena ematen saiatu eta gero. Zeinean maitasuna ez litzatekeen dekretuz aginduko, baina maitasuna, ingurukoen epeltasuna, izango liratekeen zainketaren motorra. Zeinean inongo zaintzaile ez litzatekeen errudun sentituko ez iristeagatik, nekatzeagatik, gaizki esaka aritzeagatik edo tarteka bere buruaren alde egiteagatik, zeren eta, hala ebaluatzen denean, txanda hartuko bailukete behar bezala prestatu eta ordaindutako profesional arduratsu eta gaituek. Zeinean profesional horiek, zati handi batean, zainketa eginkizun laboraltzat aukeratzea akuilagarri gisa ikusten duten gazteak izango diren. Era berean, zerbitzu sozialen alorreko langintzari hezkuntzatik beretik emango zaio prestigioa, eta garapen ekonomikorako erreferente ere bilakatu behar da.

Belaunaldien arteko itun berri bat, zeinean zahartzaroko bakardadea eta gaztaroko bakardadea leuntzen eta elkar deuseztatzen diren, babes komunitarioko sare baten bitartez. Zeinean zainketak ez dien gehituko baliabide gutxiago dutenei beste ezberdintasun faktore bat: nola zainduko lukete inor, bestela, itxaropenik ez duten gazteek? Zeinean gizartea zahartzeari begietara so egiteko behar bezain heldua izango litzatekeen, planteatzen dituen dilema etikoei beldur eta taburik gabe aurre eginez, eta belaunaldi berriei jakinaraziz bizitzaren iragankortasunak esan nahi duena. Guztion betebeharra baita gazte askoren bidean ageri diren eta haien garapen pertsonala itotzen duten oztopoak deuseztatzea, baina, aldi berean, arazo horiek ezagutzeak ezin ditu gazte horiek salbuetsi inguruko errealitateaz kontzientzia hartzetik, ezta harekin enpatiaz jokatzearen garrantziaren kontziente izatetik ere.

(Aubixak aurkeztutako “Euskadi jasangarria: zainketa-herrialde baterako belaunaldiaren arteko ituna” dokumentutik hartuta. Hemen (aquí), dokumentu osoa. Argazkian, dokumentua idazteko osatutako taldea.)

Innovación tecnológica y flexibilidad estratégica en el diseño y gestión de las carteras de servicios sociales

Ciudad Real

La exposición de motivos de la Ley vasca de servicios sociales afirma que “de conformidad con las formulaciones más avanzadas en la materia, se ha optado por establecer un sistema de respuesta a las necesidades en función de la naturaleza y características de estas últimas, en lugar de estructurarlo atendiendo a los diferentes colectivos”

De hecho, el artículo 12.5. del Decreto de cartera afirma que se “favorecerá, siempre que resulte idóneo, el acceso a la alternativa o alternativas de atención que posibiliten, en mayor medida, la permanencia de la persona usuaria en su entorno habitual, siempre que ésta sea su elección, justificando[se, en su caso,] la no adecuación de una fórmula de atención más susceptible de garantizarla, según lo previsto en el artículo 25.1, letra c, de la Ley de Servicios Sociales. De este modo, promoverá que las personas: a) ejerzan el poder de decisión sobre su propia existencia, eligiendo su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, sin verse obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico; b) y gocen de su derecho a vivir en su comunidad, en igualdad de condiciones y opciones, y a su plena inclusión y participación activa en la misma, evitando su aislamiento o separación de ésta. A tal efecto, facilitará que las personas dispongan de apoyos formales (de entre los servicios y/o prestaciones económicas previstos en la Cartera de Prestaciones y Servicios a los que tengan derecho) para desarrollar las actividades de la vida diaria y mantener, recuperar o aumentar, en lo posible su autonomía”.

El artículo 12.6. del mismo Decreto dirá que “los servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios constituyen un conjunto de apoyos formales que podrán compatibilizarse entre sí a fin de ofrecer un apoyo integral y adaptar la intervención a las necesidades, capacidades y, en lo posible, preferencias de cada persona, así como a las características de su contexto. Asimismo, en la determinación del recurso, o combinación de recursos más idónea y, en coherencia con el modelo comunitario, se adoptarán enfoques de prevención y promoción de la autonomía, y participación y calidad de vida en la comunidad”. Y señalará el artículo 12.7 que “a tal efecto, el o la profesional de referencia, con la participación de la persona y/o familia usuaria, seleccionará, de entre los servicios y/o prestaciones económicas de la Cartera de Prestaciones y Servicios a los que las personas puedan tener derecho, aquél recurso o combinación de recursos más adecuada para facilitar, cuanto sea posible, su inclusión social y el desarrollo de sus proyectos vitales, y hacer efectivo un grado satisfactorio, en cada caso, de participación activa, vida independiente y autonomía personal en el seno de la comunidad”.

Recordaremos por último que el artículo 13 del Decreto de cartera, que trata sobre “flexibilización de los requisitos de acceso y permanencia en los servicios” establece que:

  1. “Las administraciones públicas vascas, por sí mismas o mediante acuerdos entre sí, podrán flexibilizar los requisitos de acceso y permanencia en los servicios, estableciendo en dichos acuerdos, si se alcanzan, la oportuna compensación económica a favor de la administración titular del servicio cuyas condiciones se han flexibilizado.
  2. Dichas fórmulas de flexibilización: a) se orientarán siempre a facilitar el continuo de atención y el uso de las alternativas de atención más integradas en el medio comunitario y, por tanto, una atención más personalizada, integral y próxima; b) se podrán adoptar siempre que resulten idóneas para responder a las necesidades y, en lo posible, a las preferencias de la persona atendida, requiriendo su adopción tanto la prescripción técnica como la conformidad de la persona atendida”.

La agenda, por tanto, parece clara y urgente en este momento: incrementar la potencia y versatilidad de los servicios sociales de proximidad, posiblemente mediante el enriquecimiento de las características y potencialidad de los servicios sociales de atención primaria con recursos y capacidades procedentes de servicios sociales de atención secundaria y evaluar su eficacia y eficiencia para abordar las situaciones de forma cada vez más preventiva y comunitaria y, consiguientemente, para disminuir el uso de los servicios de atención secundaria.

(Adaptado del artículo “Servicios sociales e inclusión social: análisis y perspectivas en el País Vasco”, que puede descargarse completo aquí. Sobre estas cuestiones y las tratadas en las dos anteriores entradas de este blog hablaremos en Ciudad Real, con motivo del aniversario del banco del tiempo de sus servicios sociales.)

¿Estamos a tiempo de reiniciar la vida comunitaria?

fedaia

En nuestro entorno, durante décadas, los servicios sociales se han considerado especializados en la medida en que se dirigían a un determinado colectivo poblacional. Saber más no era tanto, al parecer, saber más sobre necesidades, capacidades, herramientas o enfoques de intervención social, como saber más sobre mayores; personas con discapacidad; niñas, niños o adolescentes y así sucesivamente. No pocas trayectorias de intervención o estudio de profesionales y organizaciones han discurrido, básicamente, sin salir apenas de esos nichos o silos en los que una buena parte de nuestros servicios sociales, públicos o subvencionados, llevan segmentados tantos años, de forma inmutable, en muchos lugares.

Sin embargo, a pesar de esa notable incomunicación entre comunidades de práctica y conocimiento, posiblemente a partir de experiencias e influencias similares, cabe identificar paralelismos en la evolución de las propuestas que se van haciendo para la intervención social con esos diferentes segmentos de población, fundamentalmente orientadas hacia una intervención cada vez más preventiva, personalizada, comunitaria, integrada vertical y horizontalmente y capaz de conectar con una mayor diversidad y complejidad de agentes y entornos. Es como si las estudiosas y profesionales que se encontraron con las personas en situaciones en las cuales aparecían etiquetadas, consideradas, clasificadas y tratadas sólo como miembros de un colectivo especial, fueran invitadas a ir, metafóricamente, aguas arriba, en busca de situaciones anteriores (o posteriores) de dichas personas, en las cuales fueran miradas, encontradas, evaluadas y atendidas como personas con diversas dimensiones y relaciones, como miembros de una comunidad, como ciudadanas con capacidades y poder.

Ahora bien, lo que nos relatan profesionales y voluntarias que acompañan a personas de cualquier edad en situación de complejidad o exclusión social en la búsqueda de redes familiares o comunitarias y de territorios amigables e inclusivos es, por una parte, que encuentran dificultades que tienen que ver con el hecho de que estas personas fueron extraídas de dichas redes y entornos (muchas veces por parte del propio sistema de servicios sociales) en momentos y de maneras que dificultan especialmente su actual integración o inclusión relacional y comunitaria activa y sostenible. Por otra parte, procesos de precarización económica, segmentación territorial, reestructuración familiar, desconexión convivencial, debilitamiento cívico y crisis cultural están fragilizando, posiblemente, ese entramado relacional y comunitario que debiera estar esperando con los brazos abiertos a esas familiares, amigos, vecinas y compañeros que regresan o vienen (o debieran hacerlo, hoy, como en anteriores oleadas en otros momentos históricos) desde los centros especializados.

Usando una metáfora de la anatomía humana, decía Ignacio Crespo que es como si tuviéramos deteriorada o debilitada la faja abdominal, ese conjunto de músculos que tienen la función de sostener importantes órganos de nuestro cuerpo y dar estabilidad a la propia columna lumbar. De poco sirve que trabajemos otros músculos, por ejemplo de nuestras extremidades, si esa parte básica y central nos falla.

Realmente, no podemos saber con seguridad si estamos a tiempo de fortalecer nuestra musculación comunitaria, de reiniciar (como se dice en informática) la vida comunitaria. Lo que sí parece seguro es que intentarlo de manera mucho más sistemática e intensa resulta imprescindible si queremos que los servicios sociales puedan contribuir significativamente a un funcionamiento eficiente y sostenible del conjunto del sistema de bienestar.

(Texto para el Fórum Fedaia.)